ਟੈਸਟ ਸਾਧਨ

ਡਾਲੀਅਨ ਟੈਸਟ ਸਟੇਸ਼ਨ
ਕਠੋਰਤਾ ਟੈਸਟ
ਸ਼ੋਰ ਅਤੇ ਕੰਬਣੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ
ਦਬਾਅ
ਪੀਟੀ ਟੈਸਟ 
ਸ਼ੇਨਯਾਂਗ ਟੈਸਟ ਸਟੇਸ਼ਨ
ਸਿਜਿਆਜਹੁਅੰਗ ਟੈਸਟ ਸਟੇਸਨ
ਸਪੈਕਟ੍ਰੋਮੀਟਰ
ਟੇਕਪਰੇਚਰ ਟੈਸਟ
ਅਲਟਰਾਸੋਨਿਕ ਫਲਾਅ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ
ਐਕਸਆਰਐਫ ਸਪੈਕਟਰੋਮੀਟਰ
3 ਡੀ ਸਕੈਨਰ